Keterangan

1. Lab. Bahasa
2. Lab. PsG
3. Lab. OTKP
4. Lab. AKL
5. Lab. MM
6. Lab. TKJ
7. Lab. IPA
8. Lab. TBSM
9. Lab. PdG
10. Mushollah
11. KM Siswa P/L
12. KM Guru
13. R. Kepala Sekolah
14. R. Tata Usaha
15. R. Bendahara
16. Perpustakaan
17. Gudang
18. R. UPJ
19. R. OSIS
20. R. PIK
21. R. Radio
22. R. Teori (Kelas)
23. R. UKS
24. R. BKK

Arsitektur Jaringan Komputer